Brochure 1 Xhosa

ULWAZI LUYAXHOBISA UKUKHATSHAZWA KWABANTWANA NGOKWESONDO IIMPAWU NEMIQONDISO

EBONAKALAYO KUBANTWANA ABAXHATSHAZWE NGOKWESONDO.

Kukho imiqondiso eqinisekileyo ebonakalayo neyesimo sokuziphatha eyahlukileyo engokuxhatshazwa kwabantwana

ngokwesondo. Iimpawu zokwenzakala zahlulwa ngokwamanqanaba ahlukileyo:

 

Imiqondiso yonxunguphalo jikelele oluvela emva komonzakalo ingeyiyo

eyokuxhatshazwa ngokwesondo yile:

* Ukukhalaza ngeentlungu zesisu.

* Ukutshintsha kwenkangeleko ngokugqibeleleyo.

* Ukubonakalisa uloyiko olungaqhelekanga lwendawo ethile.

* Ukurhoxa kwizinto ezithile obukade uzonwabela.

* Iimpawu zokudinwa okanye ukungalali ngokwaneleyo

* Ukufika emva kwexesha okanye ukungabikho esikolweni.

* Ukumana ungatyhileki

* Ukuzisika okanye ukuzenzakalisa.

* Ukungakwazi ukuzikisa ingqondo.

* Ukutshixa iingcango.

* Ukuba nomdla wokunceda abanye [ngokugqithisileyo]

* Ukutshintsha komdla wokucacela ukutya.

* Ukubaleka uye kude.

* Ukungafuni ukuba abahlobo bandwendwele ikhaya lakho.

* Ukungafuni ukugoduka okanye ukuba sekhaya kwangethuba.

* Ukuvuka ezinzulwini zobusuku ubilile, ukhala okanye ungcangcazeliswa luloyiko lwasebusuku.

* Ukubonakalisa isimo sokuziphatha esingaqhelekanga esinobudlongo-ndlongo kumalungu osapho lwako,

abahlobo, kwizinto zokudlala nakwizilo-qabane.

 

Iimpawu ezayanyaniswa nokubakho kokuxhatshazwa ngokwesondo

Imiqondiso ebonakalayo

* Nakuphi ukwenzakala, ubuhlungu, ukudumba nokurhawuselela obufumaneka kumalungu angasese.

* Ukopha kumalungu angasese.

* Ubungqina bokuqupha bokumanzisa umandlalo, ukuphulukwa.

* Ukuxhaphaka kokosuleleka esanyeni.

* Amavumba amabi aphuma kumalungu angasese.

* Ubumdaka obuphuma kumalungu angasese.

* Intsalela emanzi.

* Isifo sokosulelana ngokwabelana ngesondo.

* Ukukhulelwa.

* Ukukhalaza ngeentlungu xa ubetha amanzi okanye uxuxuzelelwa sisisu.

 

Iimpawu zesimo sokuziphatha:

* Ukudlala ngokwesondo okungaqhelekanga uwedwa okanye nabanye.

* Imizobo egqamileyo yesondo engaqhelekanga.

* Ulwazi lwezenzo zesondo olungangqinelaniyo nobudala bakho.

* Isimo sokuhenda.

* Ukuzanelisa ngokudlala ngomzimba wakho okugqithisileyo.

Ubuhenyu.

 

** Inqabile into yokufumanisa ukuba umqondiso omnye ube unganika ubungqina obububo bokuba umntwana uphathwe gadalala. Kumaxesha amaninzi, umntwana uya kuthi abonakalise iqela lemiqondiso yesimo sokuziphatha nebonakalayo.

 

UKUKHATSHAWZA KWABANTWANA NGOKWESONDO INTO ONOKUYENZA XA USAZI OKANYE

URHANELA UKUBA UMNTWANA WAKHO UXHATSHAZWE NGOKWESONDO OKANYE UHLASELWE.

1. Musa ukumhlamba umntwana.

2. Kufuneka unike ingxela yoku kwisikhululo samapolisa esikufuphi nawe nakumbutho womthetho

wasekuhlaleni [ICARFA, iChild Welfare okanye kwaSocial Development] ngokukhawulezileyo. Oku

kugunyaziswa ngumthetho.

3. Kwisikhululo samapolisa, ingcali ebizwa ngokuba ligosa eliyi-FCS [kwiFamily Violence neChild

Protection and Sexual Offences Unit] kufuneka libizwe ngamapolisa ukuza kuthetha nawe

nomntwana. Unakho ukucela ukuba udityaniswe negosa elibhinqileyo eliyi-FCS.

4. Igosa eliyi-FCS linakho ukuza kwikhaya lakho ukuza kuphanda izityholo ukuba akunqweneli ukuhlala

kwisikhululo samapolisa.

5. Ukuba ugqibe ekubeni uhlale kwisikhulo samapolisa, kufuneka ucele ukubekwa kwigumbi lokunika

amaxhoba inkxaso. Eli gumbi lilungiselelwe abantwana.

6. Igosa eliyi-FCS liya kuthi lithathe ingxelo.

7. Emva kokuthetha negosa eliyi-FCS, umntwana kufuneka axilongwe ngugqirha wesithili.

8. Ugqirha wesithili uya kuthi agcwalise ifomu ebizwa ngokuba yifomu i-J88. Olu luxwebhu lonyango

olusemthethweni noluya kusetyenziselwa idokethe yamapolisa nasenkundleni. Ngaphandle kwale

fomu, amathuba okutshutshiswa komenzi wobubi anciphile.

9. Amapolisa aya kuvula ifayile yetyala aze akunike inombolo yetyala. Le nombolo ibizwa ngokuba

yinombolo i-CAS.

10. Ukuqinisekiswa kweembuno zokhuseleko zomntwana.

11. Unontlalo-ntle womthetho uza kubekwa njengenxalenye yeli tyala ukuze abe luncedo kulo mntwana

nakusapho.

12. Ukuba umenzi wobubi lilungu losapho, unontlalo-ntle uya kwenza isigqibo esisiso ukuze abe

nokuqinisekisa ukhuseleko lomntwana. Ubukhulu becala iba ngumenzi wobubi omele ukulishiya

ikhaya.

13. iPhepha lamalungelo eNkonzo yeXhoba akubangela ukuba uwazi amalungelo akho uze ewabange

kubanikezeli benkonzo [amapolisa, abasebenzi basesibhedlele, iinkozo zasekuhlaleni nawo onke

amanye amasebe amaziko aseburhulumenteni ahlukileyo asebenza ngamaxhoba olwaphulomthetho.]

14. Wagange amalungelo akho.

 

Norah Papanicolaou